हलुका सवारी तथा मोटरसाइकल खरिदको लागि अनलाइन बोलपत्र आह्वान