FAQs Complain Problems

घट्ना दर्ता विवरण २०७४

२०७४ साल बैशाख देखि चैत्र महिना सम्म दर्ता हुन आएका व्यक्तिगत घट्ना दर्ताको वार्षिक विवरण

क्र. सं.

महिना

जन्म

मृत्युविवाह

विवाह

सम्बन्ध विच्छेद

बसाई सराई

कैफियत

पु

जम्मा

पु

जम्मा

दर्ता संख्या

गएको संख्या

आएको संख्या

बैशाख 21 24 45 2 2 4 13 0 0 0 0  
जेष्ठ 18 14 32 2 0 2 10 0 1 1 0  
असार 29 21 50 6 9 15 15 0 1 1 0  
साउन 56 57 113 11 9 20 100 0 3 3 0  

भदौ 16 23 39 4 6 10 11 0 1 1 0  
असोज 16 15 31 5 6 11 14 0 2 2 0  
कार्तिक 23 28 51 6 3 9 27 0 0 0 0  
मंसिर 17 19 36 5 1 6 21 0 1 1 0  
पुष 29 26 55 3 7 10 18 0 1 1 0  

१०

माघ 42 38 80 9 2 11 11 0 1 0 0  
११ फागुन 21 20 41 10 9 19 26 0 7 1 5  
१२ चैत 22 33 55 4 8 12 25 0 4 4 0  
  जम्मा 310 318 628 67 62 129 291 0 22 15 5  

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: