FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७४ (पहिलो संशोधन) ७७/७८ 06/08/2022 - 14:12 PDF icon २०७७ १२ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन (पहिलो संसोधन) २०७७.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि) ऐन, २०७५ (पहिलो संशोधन) ७७/७८ 06/08/2022 - 14:11 PDF icon २०७७ १३ लिसंखु पाखर गाउँपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) एेन (पहिलो संशोधन) २०७७.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ (पहिलो संशोधन) ७७/७८ 06/08/2022 - 14:09 PDF icon २०७७ ९ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७७ पहिलो संसोधन.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/08/2022 - 14:08 PDF icon २०७८ ४ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/08/2022 - 14:07 PDF icon २०७८ ५ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ (पहिलो संशोधन) ७८/७९ 06/08/2022 - 14:06 PDF icon २०७८ ९ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८ पहिलो संसोधन.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७८ (पहिलो संशोधन) ७८/७९ 06/08/2022 - 14:05 PDF icon २०७८ १० लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन (पहिलो संसोधन), २०७८.pdf
लिसंखु पाखर गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/08/2022 - 14:03 PDF icon २०७४ १ निर्णय वा आदेश अधिकापत्रको पमाणीकण (कार्यविधि) नियमावली, २०७४.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/08/2022 - 14:02 PDF icon २०७४ ४ लिसंखु पाखर गाउँपालिका, गाँउ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमाज‍वली, २०७४.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको गाउँसभा संचालन कार्यविधि नियमावली, २०७४ ७४/७५ 06/08/2022 - 14:01 PDF icon २०७४ ५ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको गाउँ सभा संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf

Pages