FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मर्मत सम्भार कोष संचालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 06/08/2022 - 13:35 PDF icon २०७८ १ मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
कोरोना भाइरस (Covid 19) रोग संक्रमण, रोकथाम तथा उपचार कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 06/08/2022 - 13:32 PDF icon २०७७ ३ कोरोना भाइरस (COVID-19) नियन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र संचालन) निर्देशिका २०७७.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको पुराना भवनहरुको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 13:31 PDF icon २०७६ १० पुरानो भवनहरूको अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६.pdf
लिसंखु पाखर गाउँ कार्यपालिकाको 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन) ७६/७७ 06/08/2022 - 13:29 PDF icon २०७६ ९ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन).pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 13:28 PDF icon २०७६ ५ सामुदायिक विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिका स्तरीय आधारभूत तहको अन्तमा लिइने परिक्षा संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 13:26 PDF icon २०७६ ४ आधारभूत तहको अन्तमा लिइने परिक्षा संचालन कार्यविधि, २०७६.pdf
पशुपंक्षी पालन एवं प्रवर्द्धन कोष संचालन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 13:25 PDF icon २०७६ ३ पशुपन्छी पालन एवम् प्रवर्द्धन कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७६.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिका बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन कार्यविधि, २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 13:22 PDF icon २०७६ २ लिसंखु पाखर गाउँपालिका बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्धन कार्यविधि, २०७६.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/08/2022 - 13:21 PDF icon २०७५ १२ अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन कोष (संचालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/08/2022 - 13:17 PDF icon २०७५ ११ लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages